Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną. Naszymi klientami są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy. Jesteśmy otwarci na obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, doradztwo finansowe, czy prawną obsługę inwestycji.

Lubimy sprawy złożone i nietypowe, wymagające szczególnego zaangażowania i wysiłku intelektualnego.

Profile działalności:

Prawo cywilne: sprawy z zakresu prawa zobowiązań – o zapłatę należności, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, zwłaszcza w przypadku błędów w sztuce lekarskiej i naruszenia dóbr osobistych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego – zniesienie współwłasności, sprawy „eksmisyjne”, zasiedzenie, ustanowienie służebności, sprawy z zakresu prawa rodzinnego – postępowania rozwodowe i alimentacyjne, problematyka regulowania kontaktów z dziećmi, sprawy z zakresu prawa spadkowego – ustalanie praw spadkowych, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku.

Prawo bankowe: problematyka renegocjacji umów kredytowych, pomoc prawna w zakresie kredytów w walutach obcych („frankowych”).

Prawo karne: obrona na każdym etapie postępowania w sprawach karnych, wykroczeniowych i karno-skarbowych, reprezentacja klienta w toku postępowania wykonawczego, dochodzenie należności z tytułu niesłusznego skazania/aresztowania, reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego oraz prywatnego w postępowaniu karnym, sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.

Prawo gospodarcze: prawna windykacja wierzytelności, przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, reprezentacja przedsiębiorców przed organami administracji i wymiaru sprawiedliwości, pozwolenia budowlane, udzielanie porad w sprawach gospodarczych, bieżąca obsługa działalności przedsiębiorców.

Prawo pracy: sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie,  zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń należnych pracownikom, sprawy z zakresu mobbingu i nierównego traktowania w zakładzie pracy, wypadki przy pracy,  odwołania od decyzji ZUS.

Prawo handlowe: zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa prawna spółek, problematyka wykluczenia wspólników, kwestie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, sprawy sporne między organami spółek, prowadzenie negocjacji handlowych.

Prawo administracyjne: reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosków o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii z zakresu prawa administracyjnego.

Obsługa prawna jednostek sektora publicznego i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Kancelaria oferuje zryczałtowaną obsługę prawną.

 „Niestandardowe podejście do standardowych kwestii”