Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz

Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wizytę na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Przed przeglądaniem strony internetowej prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności w zakresie świadczonych usług oraz z informacją dotyczącą tzw. plików cookies („ciasteczek”).

I.

Polityka Prywatności Kancelarii

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”). Realizując obowiązek informacyjny wynikający z
rozporządzenia, przekazujemy Państwu poniższe informacje.

Czym są dane osobowe?

Zgodnie z rozporządzeniem, „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W przypadku korzystania ze strony internetowej Kancelarii takimi danymi jest Państwa adres IP (tzw. adres publiczny) oraz w przypadku korzystania z formularza kontaktowego (w zakładce Kontakt), także Państwa: imię, nazwisko, adres e-mail i ewentualne informacje zawarte w wiadomości.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz z siedzibą w Poznaniu.

Dane kontaktowe Administratora:
Adwokat Daria Jasiukiewicz
Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Libelta 1A/6, 61-706 Poznań
adres e-mail: kancelaria@adwokat-jasiukiewicz.pl

Filia Kancelarii:
ul. Wojska Polskiego 8
64-800 Chodzież

W dalszej części niniejszej informacji Administrator będzie określany także jako „Kancelaria”.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Zgodnie artykułem 6 RODO przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeśli zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie przesłanek. W przypadku korzystania serwisu internetowego Kancelarii przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci adresu IP jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię. Obejmuje on dokonanie pomiarów statystycznych w zakresie ilości wyświetleń strony, jej ulepszanie i dostosowywanie do wygody użytkowników. Państwa dane w powyższym zakresie będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli do czasu istnienia uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku nawiązania współpracy z Kancelarią Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji zamierzeń określonych w udzielonej zgodzie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności do skontaktowania się z Państwem w przypadku podania danych osobowych w formularzu kontaktowym (w zakładce Kontakt),
 2. realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
 4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO,
 5. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

 • pkt a) powyżej – będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej zgody. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • pkt b) powyżej – będą przechowywane przez okres trwania, wykonywania, przedawnienia roszczeń z zawartej z Państwem umowy, oraz przez okres czasu konieczny do archiwizacji dokumentów, zgodnie z zasadami obowiązującymi Kancelarię.
 • pkt c) powyżej – będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
 • pkt d) powyżej – będą przechowywane do czasu ustania konieczności ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • pkt e) powyżej – będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Co do zasady podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Kancelarię. Brak podania przez Państwa danych osobowych stanowi przeszkodę uniemożliwiającą skorzystanie z usług  świadczonych przez Kancelarię.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym Kancelaria zobowiązana jest przekazać Państwa dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności są to instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Kancelaria może być także podmiotem przetwarzającym dane osobowe – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały jej powierzone do przetwarzania przez te podmioty. Szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony takich danych określa wówczas tzw. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierana zgodnie z art. 28 rozporządzenia.
Państwa dane osobowe w postaci adresu IP nie będą przekazywane innym podmiotom.

W związku z wykonywaniem usług wsparcia prawnego, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. osobom upoważnionym przez Kancelarię, tj. pracownikom lub współpracownikom, w związku z realizacją przez te osoby swoich obowiązków zawodowych,
 2. przedsiębiorstwom, podmiotom lub osobom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi: rachunkowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, windykacyjne, itp.

Przekazywanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa przekazywanych danych oraz z pełnym poszanowaniem tajemnicy adwokackiej.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Informacja o przysługujących Państwu uprawnieniach

Posiadają Państwo prawo do:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,
 3. do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,
 4. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia,
 5. ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia,
 6. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,
 7. wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych.

Adres organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą:

 1. przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
 2. profilowane,
 3. przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych.

II.

Informacja dotycząca tzw. plików cookies („ciasteczek”)

 1. Określenia i skróty użyte w poniższej informacji oznaczają:
  1. serwis – strona internetowa operatora serwisu znajdująca się pod adresem: adwokat-jasiukiewicz.pl,
  2. operator serwisu – właściciel serwisu, którym jest Daria Jasiukiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Daria Jasiukiewicz z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Libelta 1A/6,
  3. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu korzysta z serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,
  4. użytkownik serwisu – oznacza osobę fizyczną, która wybierając adres strony internetowej serwisu przegląda jego zasoby,
  5. urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. „sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższa treść (zawarta w punkcie II) chroniona jest prawem autorskim IAB Polska. Źródło informacji: wszystkoociasteczkach.pl. Zredagowano na podstawie wskazanego źródła.